กระถางเพาะกล้าไม้จากเศษพืชต้นทานตะวัน
ส่งเสริมการนำไปใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน